LOKER – budujemy mieszkania dla Ciebie

RODO


 RODO

                    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Loker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi 84-230, ul. Pułaskiego 33/1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567501, NIP: 588-241-05-75

2. Administrator danych zbiera Państwa dane na podstawie dobrowolnie podpisanych zgód. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umów sprzedaży lokali, umów deweloperskich, rezerwacyjnych lub innych związanych z działalnością spółki – przez czas trwania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości - przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • wypełniania obowiązków prawnych wynikających z ustawy deweloperskiej lub przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi - przez czas, w którym Loker sp. z o.o.  może ponosić odpowiedzialność z tych tytułów wobec nabywców lokali (art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO);
 • marketingu bezpośredniego wobec klientów zainteresowanych nabyciem lokali w ramach konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego - do czasu zakończenia sprzedaży na danej inwestycji (art. 6 ust. 1 pkt f Rodo).
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby własne spółki Loker – przez czas trwania umowy, do czasu gdy przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO);

3. Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, ubezpieczyciele lub wykonawcy robót budowlanych w budynku, którego dotyczy zawarta umowa.

4. W celu możliwości ochrony danych osobowych i zapewnienie kontroli nad ich przetwarzaniem  możecie Państwo skorzystać z praw

 • prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane spółka przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz prawo wglądu
 • prawa do usunięcia danych– osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych:
 • prawo do skorygowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą  może dokonać zmian swoich danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw w przetwarzaniu danych
 • prawo do cofnięcia zgody wcześniej udzielonej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się Administratorem danych np. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: biuro@loker.com.pl

5. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. Loker sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich,

8. Loker sp z o.o. nie dokonuje automatycznego przetwarzania Państwa  danych osobowych (profilowania).